Tämä rekisteriseloste on korvattu 25.5.2018 alkaen uudella EU:n tietosuojalain mukaisella dokumentaatiolla, joka täytttää informointivelvoitteen vaatimukset.

Löydät tietosuojaa koskevat materiaalit täältä:  

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), yleiset sopimus- ja käyttöehdot

 ***************************************************************************

REKISTERISELOSTE (VANHA)

1. Rekisterinpitäjä

Membook Oy (y-tunnus 2655197-8), c/o Hub Salo, Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Asiakaspalveluvastaava Mari Siuvatti, mari.siuvatti@membook.fi

3. Rekisterin nimi

Membook -palvelun käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Membook -palveluun rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden käyttöoikeus-, yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Membook-palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Palvelun tunnistautumiseen liittyvät tiedot
  • Muut käyttäjän täydentämät palvelun oletustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen muotoon.

Membookin käyttäjärekisteri säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käyttäjätietoja pääsevät tarkastelemaan ja ylläpitämään vain Membook Oy:n valtuuttamat järjestelmän super-pääkäyttäjät. Näille käyttäjille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

9. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Membook -palvelun käyttäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettaminen voidaan tehdä itsepalveluna, lopettamalla oma käyttäjätili Membook palvelussa. Vaihtoehtoisesti lopettaminen voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 

Hakusanat: tietosuoja, tietoturva